Large-Soap-Imageรับสอนการทำสบู่ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานแบบ cold process และ hot process , melt & pour soap ให้คุณสามารถทำสบู่ได้เอง สอนตั้งแต่การตั้งสูตรจนคุณสามารถตั้งสูตรเองได้ สอนและลงมือปฎิบัติจริงทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจทุกขั้นตอน เข้าใจถึงการทำสบู่ ปัญหาที่ต้องแก้ไขในการทำ รวมทั้งได้สิทธิ์ซื้อวัตถุจากทางเราในราคาพิเศษ ราคารวมอุปกรณ์ในการเรียนแล้ว ระยะเวลาการสอน 1 วัน เรียนกลุ่มละ 5 ท่าน ทุกวันเสาร์ ค่าเรียนท่านละ 2,500 บาท สามารถเรียนเดี่ยว สามารถนัดเวลาเรียนกับทางเราได้ ค่าเรียนท่านละ 7,000 บาท

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้กลับไป
ทาง FTB SOAP เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณในการทำมากที่สุด
1.รู้จักประเภทของสบู่ สามารถแยกประเภทของสบู่ได้
2.สามารถคำนวนต้นทุนการทำ/สูตรสบู่ได้
3.สามารถทำสบู่ได้จริง แก้ปัญหาต่างๆได้
4.การตกแต่งสบู่ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
5.แหล่งซื้อวัตถุดิบ การเก็บรักษา
6.เอกสารการเรียนที่สามารถเอากลับไปอ่านเพิ่มเติม
7.ให้คำปรึกษาปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาในการทำธุรกิจสบู่

Shares