ภญ.ศศธร วงศ์สุริยะพิพัฒน์

ภญ.ศศธร วงศ์สุริยะพิพัฒน์

ภญ.ศศธร วงศ์สุริยะพิพัฒน์ ที่ปรึกษาควบคุมคุณภาพการผลิตและพัฒนาสินค้า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2544

เริ่มต้นการทำงานในตำแหน่ง เภสัชกรประจำห้องยา ข้าราชการสังกัด โรงพยาบาลวัดไร่ขิง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และเข้าสุ่วงการเภสัชกรโรงงานผลิตยา ที่ บจก.เจริญเภสัชแล็บ ในตำแหน่ง เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Control Pharmacist และเภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ GMP Quality Assurance Pharmacist และต่อเนื่องในตำแหน่ง เภสัชกรฝ่ายขึ้นทะเบียนยา Reqular Affair Pharmacist ด้วยประสบการณ์จากการทำงานด้านเภสัชกรและเชี่ยวชาญด้านระบบการควบคุม ได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยพัฒนาความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิตสบู่ในรูปแบบต่างๆ จนมีความเชี่ยวชาญด้านสบู่ทั้งในรูปแบบของสบู่กลีเซอร์ลีน และสบู่ธรรมชาติ

ปัจจุบันเป็นวิทยากรสอนพิเศษเกี่ยวกับการทำสบู่ และเป็นที่ปรึกษาควบคุมคุณภาพในการผลิตและพัฒนาสูตรสินค้าให้กับ บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด

Shares