Soap Colour
  สีเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลก ทุกๆ สิ่งที่เรามองเห็นรอบๆตัวนั้นล้วนแต่มีสี โลกของเราถูกจรรโลงและแต่งแต้มด้วย สีสันหลายหลากทั้งสีสันตามธรรมชาติ และสีที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้น หากโลกนี้ไม่มีสีหรือมนุษย์ไม่สามารถรับรู้เกี่ยวกับสีได้ สิ่งนั้นอาจเป็นความพกพร่องที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ